Rykkerportalen - Partner med RoestNielsen ApS

Inkasso partner - RoestNielsen ApS

Inddrivelse med fokus på den personlige kontakt

Omfang


I det følgende beskrives omfanget af de ydelser, som omhandler Inkassobehandling af alle ubestridte fordringer RoestNielsen får tilsendt fra Kreditor via Rykkerportalen.

Samarbejdets form - Ydelsen


Inddrivelsesaktiviteter sker ved skriftlig og telefonisk henvendelse til debitor, samt ved besøg på debitors bopæl/erhvervsadresse. Al kontakt foregår i en professionel, venlig og imødekommende dialog med debitor.

RoestNielsen vil under kontakten til debitor søge at få indblik i den økonomiske situation hos debitor og dennes husstand, herunder registrere udlægsegnede aktiver. Debitor tilstilles hensigtsmæssige betalingsforslag. RoestNielsen bestræber sig på at træffe den bedst mulige aftale med debitorerne, og har i den forbindelse bemyndigelse til at meddele debitor rentefritagelse. På sager der er overgået til inkassodel 2, kan RoestNielsen på vegne af kreditor nedsætte fordringens hovedstol med op til 25%, hvor det vurderes afgørende for sagens løsning.

RoestNielsen indstiller sager til fogedretlig behandling, hvor det vurderes at kunne fremme sagens løsning eller kravets opretholdelse. Der påbegyndes ikke retlig behandling uden kreditors forudgående accept.

Inkasso processen fra RoestNielsen

Kreditors ansvar


Kreditor indestår for, at gældsforholdet mellem Kreditor og debitor består og at inkassovarsling er sket i henhold til Inkassolovens §10. Kreditor skal tillige sikre, at fordringen ikke er bestridt inden sagen overdrages til RoestNielsen. Kreditor er forpligtet til at fremsende eventuelle nye oplysninger i sagen til RoestNielsen, herunder straks fremsende oplysning om eventuelle indbetalinger foretaget direkte til Kreditor. Kreditor tilvejebringer fornøden dokumentation for gældsforholdet. En hver forhandling med debitorerne skal efter fremsendelse til inkasso varetages af RoestNielsen.

RoestNielsens ansvar


Inddrivelsen sker ved autoriseret inkassovirksomhed i medfør af Inkassoloven. RoestNielsen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Kreditor er omfattet af den sikkerhedsstillelse, som er stillet i overensstemmelse med Inkassolovens bestemmelser. RoestNielsens erstatningsansvar kan aldrig omfatte indirekte tab og følgeskader og kan aldrig overstige Kreditors faktiske omkostninger forbundet med den pågældende sags behandling.

Afregning


Der afregnes efter ”No cure No pay” princippet. RoestNielsen honoreres kun ved debitors betaling.

RoestNielsen fører en klientkonto til opsamling af indkasserede beløb. Alle indkasserede beløb registreres på denne konto, som ikke forrentes. Afregning sker månedligt ca. 14 dage efter månedsafslutning. RoestNielsens honorarer modregnes i inddrevne beløb.

De af RoestNielsen pålagte inkassosalærer, inkassogebyr samt renter tilfalder forlods RoestNielsen ved debitors betaling. RoestNielsen fakturerer 20% + moms i honorar af kravet. For sager der ikke er løst efter 24 måneders inkassobehandling er honorarsatsen 40% + moms.

Retlig behandling afregnes i henhold til gældende prisliste.

Ved fakturering gælder betalingsbetingelse 8 dage netto.

Renteberegning


RoestNielsen foretager renteberegning på alle krav. Medmindre en højere rente er aftalt mellem Kreditor og debitor, beregnes rente i henhold til Rentelovens bestemmelser.

Tilbagekaldelse af sager


Hvis en sag ønskes tilbagekaldt fra RoestNielsen, skal dette ske skriftligt til info@roestnielsen.dk.
  1. Sager uden løsning tilbageleveres uden beregning.
  2. Sager med løsning i form af aftalt indfrielse eller betalingsaftale tilbageleveres mod betaling af RoestNielsens honorardel af fremtidige betalinger minus et fradrag på 15%.

Force majeure


Ingen af parterne er ansvarlige for misligholdelse af sine forpligtelser i medfør af aftalen, såfremt den manglende opfyldelse beror på forhold, som er uden for parternes kontrol, og som enhver af parterne ikke med rimelighed kunne have forudset og undgået. Såfremt en part misligholder efter denne bestemmelse, skal parten uden ugrundet ophold meddele den anden part om misligholdelsen, grundlaget for den samt den forventede varighed heraf.

Brug af samarbejdspartnere


RoestNielsen er berettiget til at benytte eksterne samarbejdspartnere eksempelvis advokater og inkassosamarbejdspartnere. Samarbejdspartneren er ansvarlig for sagens behandling.

Internationale sager


Er debitor ikke længere bosiddende i Danmark, kan RoestNielsen efter aftale med Kreditor overføre inkassosagen til en udenlandsk inkassoforbindelse. Der udfærdiges særskilt aftale om udenlandsk inkasso.

Rapportering


Der stilles kontaktperson til rådighed inden for normal arbejdstid (8-16) dog (8-19) tirsdag.

Hvis en sag har været under inkassobehandling i 24 måneder uden løsning eller der indstilles til retlig behandling, vil RoestNielsen kontakte kreditor, for at drøfte sagens videre forløb.

Fortrolighed


Begge parter er forpligtede til at behandle oplysninger modtaget fra den anden part, som vedrører know how, forretningshemmeligheder, interne økonomiske og kommercielle forhold og andre lignende oplysninger med fortrolighed. Denne bestemmelse vedbliver at gælde efter aftalens ophør. Ved overtrædelse af fortroligheden er hver af parterne berettigede til at opsige aftalen med opgående virkning i overensstemmelse med reglerne for misligholdelse.

Prisliste RoestNielsen